4. Co je a co není hypnoza
Videa Hypnozu lze zjednodušeně popsat jako stav „polovědomí“ existujícího mezi bdělým stavem a spánkem. Navenek se hypnotický stav podobá lehkému spánku. Ve skutečnosti je to stav „zúženého vědomí“ V hypnotickém transu jsou tělesné funkce sníženy a duševní jsou aktivovány. Objevují se změny vědomí a paměti a vyšší náchylnost k sugescím, reakcím a myšlenkám, jaké se obvykle v bdělém stavu nevyskytují.
Pravděpodobně jste viděli mnoho filmů v kterých je hypnóza představována jako cosi magického a tajuplného. Možná jste viděli znázorňovat hypnotizéra jako člověka s uhrančivým zrakem anebo mávajícího tajuplně rukama kolem těla či pohybujícího kyvadélkem či lesknoucími se hodinkami na řetízku. Možná si vyvoláte představu psychologa, který monotonně hovoří k pacientovi ležícímu na pohovce. Mnohým lidem takováto ztvárnění vytvořila v mysli přesvědčení, že hypnóza je něco od čeho je potřeba se na hony vzdálit, ale není tomu tak.
Spolu s tím, jak budete číst tyto řádky obsahující informace o hypnóze, tak se budete stále více dozvídat o pozadí fungování lidské mysli a vnitřních psychických dějích. Porozumíte byť ve stručnosti věcem, které jsou pro mnohé tabu. A taky porozumíte tomu, jak Vám může hypnóza pomoci. Skutečnost je taková, že v tranzu jste několikrát denně! Není to sice ten tranz jaký vyvolává hypnoterapeut, nicméně mnohé projevy, které denně prožíváte mají mnoho společného s tranzem. Když si třeba ani náhodou nemůžete vybavit třeba telefonní číslo domů či PIN karty, kterou jste vsunuli do bankomatu, tak se jedná o takzvanou amnezii. Amnezie znamená nepřítomnost vzpomínky na něco co se odehrálo.
Hypnotizér a teď už víte a budete vědět, že tím myslím terapeuta, nikoliv někoho tajuplného, dokáže dovedně usměrnit Vaši pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje, takže nemusíte vůbec vnímat co se děje kolem. Je to podobné, jako když čtete knihu a nevnímáte, že na Vás někdo mluví. To Vás tak "zhypnotizoval" svojí poutavostí daný děj. Možná, že jste si ještě před pár vteřinami neuvědomovali, jak sedíte a nevnímali jiné zvuky z okolí, které můžete začít vnímat teď, jako třeba jemný šum větráku a zvuků z PC. (Mimochodem máte štěstí, že jsem ještě nezačal hromadně učit reklamní odborníky psaní hypnotických textů.) A když jste si přečetli předcházející text o reklamě, tak až nějakou uvidíte, tak si snadno vzpomenete na má slova, která vstoupila pevně do Vaší mysli a během příštího spánku budou překódována z elektrických impulsů do trvalých paměťových vazeb:))) Prosím nevstupujte do hlubokého tranzu, teď!
Teď se můžete soustředit na následující zajímavé informace.
FIKCE:
Fikce 1 = Hypnóza je spánek.
Nikoliv, oproti dřívějším teoriím nyní specialisté ví, že nejde o spánek, ale o stav, který laikům spánek připomíná. H. nemusí znamenat upadnutí do spánku. Pokud člověk usne, je to tak proto, že se dobře uvolnil a probere se odpočatý. Název hypnóza je vžitý, bohužel však matoucí.
Fikce 2 = Do hypnózy je možné uvést jen malé procento lidí.
Ne. Do hypnotického tranzu je moderních výzkumů možné uvést přibližně 90% lidí. Ve skutečnosti nelze zhypnotizovat jen velmi málo jedinců a to zejména jedince s nízkou inteligenci.
Fikce 3 =Je možné někoho zhypnotizovat a vsugerovat mu, aby někomu ublížil.
Ne! Hypnózou není možné člověka přinutit k zločinu.
Fikce 4 = Mám dojem, že i když ostatní byli v hypnóze, že to na mě nefunguje, protože jsem neměl takové vize jako oni a pořád jsem vnímal hlas hypnotizéra.
Aby pro Vás byla hypnóza prospěšná, nemusíte se ponořit do hlubokého tranzu. Velmi dobré výsledky má i stav lehké "bdělé" hypnózy. Navíc jde o proces učení se vstupovat do tranzu a ten se zintenzivňuje s dalšími tranzy.
Fikce 5 = Hypnóza nemá význam pro normální lidi.
Velmi dobré výsledky hypnotické terapie se využívají například ve formě hypnotického "koučování"velmi úspěšně v oblasti sportu. Náš mozek se plní zážitky a informacemi podobně jako počítač. A stejně jako počítač je potřeba občas přeuspořádat soubory a vytvořit lepší adresářovou strukturu. A podobně jako u PC je užitečné občas, když se věci nedějí správně spustit "defragmentaci disku" aby se správné části dostaly k sobě a začaly fungovat snadněji. A rovněž je důležité pravidelné spuštění antiviru, který odstraní nebezpečné programy, které jste přijali. O tom všem je hypnóza, která vylaďuje funkci hardisku naší psychiky, kterou je podvědomí řídící všechny životní funkce.
FAKTA:
Název hypnóza je odvozen od jména řeckého boha spánku Hypna. Ve skutečnosti je hypnotický tranz stavem zvýšené vnímavosti, kdy hypnotizovaný snadněji přijímá hypnotizérovy sugesce. Mnohé děje a prožitky se značně zintenzivňují a je proto snazší využívat podvědomé zdroje k vyřešení situace, která člověka nějak omezuje a brání mu v plné seberealizaci.
Cílem hypnózy je odstranit určité problémy, potíže, fóbie, deprese anebo dosáhnout žádoucích postojů a chování, a to po předchozí dohodě s klientem. Takže opravdu nečekejte, že když přijdete k dobrému hypnoterapeutovi, že Vás usadí do hypnotizérského křesla a začne Vás ihned hypnotizovat.
Hypnózu lze využít v léčbě nespavosti, obezity, léčby závislosti na alkoholu, kouření, migrény, astma bronchiale a řady jiných potíží.
Rovněž lze hypnózu úspěšně použít v medicíně v porodnoctví a při chirurgických zákrocích, například u zubaře. Úmyslně nepíši stomatologa, abych tím neuvedl některé čtenáře do zmatku. co to slovo znamená a tak nevytvářel zmatení - konfuzi, která je jedním z možných kroků k uvedení do tranzu. Pro účinek hypnotického tranzu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěru a chtěli být hypnotizováni. V mnoha případech hypnóza dokáže během jednoho až dvou sezení přerušit nějaký návyk např kouření, pro trvalý efekt je však potřeba absolvovat více "hypnotických sezení".
Hypnotizer je především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.
Pokud byste potřebovali využít hypnózy k odstranění nějakých problémů či osobnímu rozvoji, tak bych Vás směroval do okruhu lidí mezi které patřím. Pravděpodobně nejúčinnější hypnoterapeutický směr se odvinul od legendárního hypnoterapeuta Dr. Miltona H. Ericsona, který proslul jako asi nejúspěšnější světový hypnoterapeut. Právě on to byl kdo dokázal, že hypnóza prováděná monotonním hlasem a čtená ze scénáře je málo účinná a že je potřeba se přizpůsobit vnímání a myšlení klienta. Jeho netradiční postupy a jejich výsledky jsou mnohem razantnější než postupy jiných psychologických směrů.
Cílem takovéto terapie je osvobození klienta od jeho problému a zajištění jeho samostatného a spokojeného fungování již bez další pomoci.
Z předcházejícího a ze zkušeností plyne, že hypnoterapie a "hypnotické koučování"je rychlým způsobem jak dosáhnout cíle, a budete-li hledat pomoc tak vězte, že trvání léčby je zpravidla asi deset sezení.
Mimochodem obchodník, který pestře vylíčí výhody výrobku, tak že si již představujete jak to bude vypadat, až jej budete mít, je vlastně dobrým hypnotizérem (Pro více informací o Hypnotickém prodeji a Hypnotickém marketingu, jste-li obchodní firma si můžete napsat na e- mail: mailto:info@cetros.cz)
K učení cizích jazyků se hypnóza nepoužívá. Sugesce typu "Dokážeš se učit anglicky desetkrát rychleji a zapamatovat si všech tisíc slovíček, která jsou nyní přehrávána z pásku...k valnému efektu tedy řekněme alespoň o 20% snadnějšímu učení sama o sobě nepomohou. Přesto jsou postupy, které umožňují učit se cca 3 až 5 x snadněji. Pracují však na mnoha úrovních využívání potenciálu sedmi typů inteligence, vnímání všemi smysly atd. Rovněž senzační zprávy typů "Vstoupíte do stavu theta a budete si vše pamatovat." jsou hodně daleko od reality. (Více texty na stránkách http://www.cetros.cz) . Navíc pasivní poslech v tranzu nemůže zajistit schopnost se aktivně vyjadřovat a komunikovat. Lze však hypnózou posílit sebevědomí a motivaci se učit. Hypnóza je vlastně nástrojem pro naučení se používání nového chování.